1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

لاله زار (3)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

لاله زار (3)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

لاله زار (3)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

لاله زار (3)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

لاله زار (3)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

فاروس(2)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

گراند سينما (1)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

گراند سينما (1)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

گراند سينما (1)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

فاروس(2)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

نادر (6)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

نادر (6)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

نادر (6)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

ايران (12)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

ايران (12)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

کريستال (9)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

کريستال (9)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

خورشيدنو (5)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

خورشيدنو (5)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

خورشيدنو (5)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

خورشيدنو (5)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/14 (۱۴۰۲/۰۷/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/15 (۱۴۰۲/۰۷/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

رکس (11)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

نادر (6)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

نادر (6)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

نادر (6)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

ايران (12)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

ايران (12)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

ايران (12)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

خورشيدنو (5)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

خورشيدنو (5)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/18 (۱۴۰۲/۰۷/۱۸)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

متروپل (10)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

متروپل (10)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

متروپل (10)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

متروپل (10)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

متروپل (10)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

کريستال (9)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

کريستال (9)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

رکس (11)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

رکس (11)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

مایاک(4)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

مایاک(4)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

مایاک(4)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

مایاک(4)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

مایاک(4)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/09 (۱۴۰۲/۰۷/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/10 (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/11 (۱۴۰۲/۰۷/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/12 (۱۴۰۲/۰۷/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/13 (۱۴۰۲/۰۷/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/14 (۱۴۰۲/۰۷/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/07/15 (۱۴۰۲/۰۷/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

3,000,000 ﷼خرید بلیت