1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

متروپل (10)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

متروپل (10)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

متروپل (10)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

متروپل (10)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

رودکي (14) VIP

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

نادر (6)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

نادر (6)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

نادر (6)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

نادر (6)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:50

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

رکس (11)

11:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

مایاک(4)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

مایاک(4)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

مایاک(4)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

رکس (11)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رکس (11)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

خورشيدنو (5)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

خورشيدنو (5)

12:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

ايران (12)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

ايران (12)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

ايران (12)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

ايران (12)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رودکي (14) VIP

18:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

رودکي (14) VIP

18:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

رودکي (14) VIP

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

خورشيدنو (5)

23:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

خورشيدنو (5)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

ايران (12)

12:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

رودکي (14) VIP

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

کريستال (9)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

کريستال (9)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

600,000 ﷼خرید بلیت

<p>اکران مردمی با حضور هنرمندان آقایان احمد مهران فرد، فرزاد فرزین، هادی ادامه
سانس ویژه

نادر (6)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

<p>اکران مردمی با حضور هنرمندان آقایان احمد مهران فرد، فرزاد فرزین، هادی ادامه
سانس ویژه

کريستال (9)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

لاله زار (3)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

12:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

خورشيدنو (5)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

لاله زار (3)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

کريستال (9)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

300,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:45

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:45

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

گراند سينما (1)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رکس (11)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

لاله زار (3)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

کريستال (9)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/24 (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/25 (۱۴۰۲/۰۳/۲۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/26 (۱۴۰۲/۰۳/۲۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/24 (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/25 (۱۴۰۲/۰۳/۲۵)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/26 (۱۴۰۲/۰۳/۲۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

رکس (11)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

رکس (11)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

خورشيدنو (5)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

خورشيدنو (5)

12:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

کريستال (9)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

کريستال (9)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

600,000 ﷼خرید بلیت

<p>اکران مردمی با حضور هنرمندان آقایان احمد مهران فرد، فرزاد فرزین، هادی ادامه
سانس ویژه

نادر (6)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

<p>اکران مردمی با حضور هنرمندان آقایان احمد مهران فرد، فرزاد فرزین، هادی ادامه
سانس ویژه

کريستال (9)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

لاله زار (3)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

12:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/24 (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/25 (۱۴۰۲/۰۳/۲۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/26 (۱۴۰۲/۰۳/۲۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/23 (۱۴۰۲/۰۳/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/24 (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/25 (۱۴۰۲/۰۳/۲۵)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/26 (۱۴۰۲/۰۳/۲۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت