1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/14 (۱۴۰۲/۰۹/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/15 (۱۴۰۲/۰۹/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/16 (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/17 (۱۴۰۲/۰۹/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/14 (۱۴۰۲/۰۹/۱۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/15 (۱۴۰۲/۰۹/۱۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/16 (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/17 (۱۴۰۲/۰۹/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/14 (۱۴۰۲/۰۹/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/15 (۱۴۰۲/۰۹/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/16 (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/17 (۱۴۰۲/۰۹/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/14 (۱۴۰۲/۰۹/۱۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/15 (۱۴۰۲/۰۹/۱۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/16 (۱۴۰۲/۰۹/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/17 (۱۴۰۲/۰۹/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:00

3,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

3,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

متروپل (10)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

متروپل (10)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

متروپل (10)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

نادر (6)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

نادر (6)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

نادر (6)

15:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

مایاک(4)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

مایاک(4)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

مایاک(4)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

لاله زار (3)

12:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

لاله زار (3)

12:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

لاله زار (3)

12:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

رکس (11)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

متروپل (10)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

متروپل (10)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

متروپل (10)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

کريستال (9)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

کريستال (9)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

کريستال (9)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

فاروس(2)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

فاروس(2)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

فاروس(2)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

ايران (12)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

خورشيدنو (5)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

خورشيدنو (5)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

خورشيدنو (5)

12:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/11 (۱۴۰۲/۰۹/۱۱)

نادر (6)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/12 (۱۴۰۲/۰۹/۱۲)

نادر (6)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/09/13 (۱۴۰۲/۰۹/۱۳)

نادر (6)

12:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت