1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

متروپل (10)

16:40

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

متروپل (10)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:40

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

متروپل (10)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

متروپل (10)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:40

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

فاروس(2)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:20

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

گراند سينما (1)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:20

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:40

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

کريستال (9)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

کريستال (9)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

کريستال (9)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

کريستال (9)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:10

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

ايران (12)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

ايران (12)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

ايران (12)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

ايران (12)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:50

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

رکس (11)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

رکس (11)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

رکس (11)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

رکس (11)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:40

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

نادر (6)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

نادر (6)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

نادر (6)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

نادر (6)

11:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

رودکي (14) VIP

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

رودکي (14) VIP

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

رودکي (14) VIP

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

لاله زار (3)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

خورشيدنو (5)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

خورشيدنو (5)

12:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

خورشيدنو (5)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

خورشيدنو (5)

12:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

مایاک(4)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

مایاک(4)

11:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

مایاک(4)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:30

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

خورشيدنو (5)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

خورشيدنو (5)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

خورشيدنو (5)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/17 (۱۴۰۲/۰۱/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/18 (۱۴۰۲/۰۱/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/19 (۱۴۰۲/۰۱/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/17 (۱۴۰۲/۰۱/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/18 (۱۴۰۲/۰۱/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/19 (۱۴۰۲/۰۱/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/17 (۱۴۰۲/۰۱/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/18 (۱۴۰۲/۰۱/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/19 (۱۴۰۲/۰۱/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/13 (۱۴۰۲/۰۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/14 (۱۴۰۲/۰۱/۱۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/15 (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/16 (۱۴۰۲/۰۱/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/17 (۱۴۰۲/۰۱/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/18 (۱۴۰۲/۰۱/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/01/19 (۱۴۰۲/۰۱/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت