1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

رکس (11)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

ايران (12)

13:45

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

ايران (12)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

ايران (12)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

نادر (6)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

نادر (6)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

خورشيدنو (5)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

خورشيدنو (5)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

نادر (6)

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

نادر (6)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

کريستال (9)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

مایاک(4)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/11 (۱۴۰۰/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

مایاک(4)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

مایاک(4)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

فاروس(2)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

رکس (11)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/11 (۱۴۰۰/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

کريستال (9)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:10

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:55

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

متروپل (10)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:10

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:55

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

رودکي (14) VIP

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

لاله زار (3)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

لاله زار (3)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/11 (۱۴۰۰/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/11 (۱۴۰۰/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/12 (۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/13 (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت