تلفن گویا: 4701
نمایش کمدی می خوام دیوونه باشم
خرید بلیت
نمایش کمدی می خوام دیوونه باشم

سانس‌های امروز :

با هنرمندی احسان کریمی. سایر بازیگران: مجید امیری . مرجان قمری . توحید غنی زاده . شیوا ایوبی . امید رنجکش

احسان کریمی


پردیس کورش