تلفن گویا: 4701
آن‌سوی ابرها
خرید بلیت
آن‌سوی ابرها

سانس‌های امروز :

اجتماعی

120 دقیقه

ایشان خاطار، مالاویکا موهانان

مجید مجیدی


مجید مجیدی و شارین مانتری کدیا

نورتابان


این فیلم در ستایش عشق و زندگی و تنوع روابط انسانی است.